Cmentarz


STRONA INTERNETOWA CMENTARZA

Regulamin Cmentarza

§ 1. Przepisy ogólne

1. Właścicielem Cmentarza parafialnego w Rogowie jest Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogowie.

2. Czynności administracyjne wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz bądź Administrator Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.

3. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.


§ 2. Postanowienia porządkowe

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się:

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, palenia papierosów i picia alkoholu, przebywania osób w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem środków odurzających;

b) zaśmiecania terenu;

c) wyrzucania do śmietnika starych elementów pomników, gruzu i ziemi (do usunięcia z cmentarza starych elementów pomników oraz gruzu zobowiązany jest dysponent miejsca grzebalnego lub wykonawca nowego pomnika);

d) wprowadzania zwierząt;

e) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;

f) samodzielnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;

g) samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych nagrobków bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą Cmentarza;

h) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza;

i) handlu, akwizycji, umieszczania reklam, ogłoszeń, rozkładania wizytówek i wszelkich czynności naruszających charakter tego miejsca.

3. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Nagrobki podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków:

a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;

b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;

c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;

e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;

f) miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez Zarząd Cmentarza do urządzenia grobu.

6. Wymiary grobów nie mogą wykraczać poza określone wyżej wymienionym Rozporządzeniem.

7. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem. Na ustawienie nagrobka potrzebne jest pozwolenie Zarządcy Cmentarza, któremu należy przedstawić projekt rysunkowy nagrobka
.
8. Przejścia między grobami i otoczenia grobów mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Zarządcy Cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.


§ 3. Opłaty

1. Na Cmentarzu parafialnym obowiązują opłaty, które stanowią jedną ze składowych przychodu parafialnego. Przeznaczone są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania Cmentarza: składowania i wywozu śmieci, wody, energii elektrycznej, utrzymania porządku na Cmentarzu. Ponadto przeznaczone są na ochronę zabytkowej substancji będącej własnością Parafii.

2. Opłaty są pobierane z tytułu:

a) rezerwacji miejsca cmentarnego;

b) udostępnienia miejsca grzebalnego;

c) przedłużenia dzierżawy grobu;

d) stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika;

e) wywozu śmieci i udostępnienia wody.


§ 4. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2022 r.